Das Fries Museum Leeuwarden erinnert bis zum 2. April 2018 an Mata Hari. Foto: Ruben Van Vliet Fotografie/Leeuwarden-Fryslân 2018/dpa-tmn Ruben Van Vliet Fotografie

Das Fries Museum Leeuwarden erinnert bis zum 2. April 2018 an Mata Hari. Foto: Ruben Van Vliet Fotografie/Leeuwarden-Fryslân 2018/dpa-tmn

Ruben Van Vliet Fotografie

(dpa)
Leeuwarden ist Kulturhauptstadt 2018